لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

روز دانش آموز مبارک

....

تحصیل کردن حق همه بچه های این سرزمین است. بچه هایی با دل های کوچیک و آرزوهای بزرگ، آرزوهایی که فقط با درس خواندن حاصل نمیشه بلکه با یادگرفتن انتخاب های درست میشود به آن ها رسید. وظیفه همه بزرگترها و معلم ها این است که راهنما باشند تا درهمه لحظات زندگی بتوانیم بهترین ها را برای خودو اطرافیانمان انتخاب کنیم.