لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

عیادت کودکان بیمارستان بهرامی

....

 درشلوغی شهر، زندگی، امید و عشق را در خنده ی فرشته ها دیدیم، پس در این راه قدم نهادیم. تمامی کودکان، چه کودکان کار ، چه کودکان جنگ و چه کودکان بیمار و معلول. همه کودکان فرشته اند...
ماهم در شرکت سحر برای شادکردن و دیدن شیرین ترین لبخندهای دنیا برآن شدیم تا با حمایت خیریه کودکان فرشته اند به بیمارستان کودکان بهرامی برویم و برای ساعاتی از غم و رنج این کودکان اندکی بکاهیم و چه زیبا بود شادی کودکانه یشان...