لطفا گوشی را در حالت عمودی به دست بگیرید

نکات مهم در مقابله با بیماری کرونا

....

زندگی آنقدر زیبایی دارد که هر لحظه به جای فکر کردن به موضوعات منفی می شود یک انرژی مثبت ساخت. در روزهایی که فکر می کنیم باید بیشتر از خودمان مراقبت کنیم، بهتر است فرصتی به خودمان بدهیم تا بهتر زندگی کنیم. در این روزها اگر کار ضروری نداریم، مسافرت نرویم. همدیگر را دوست داشته باشیم، ولی کمتر به دیدن هم برویم. اگر شرایط مناسب سینما رفتن نیست، داخل خانه یک فیلم خوب را با عزیزانمان ببینیم. یادمان باشد، ما فقط متعلق به خودمان نیستیم، متعلق به خانواده، کشور و جهان اطرافمان هستیم.

لبخند بزنیم، زندگی کنیم، مراقب خودمان باشیم.